Član porodice je preminuo. Šta je sledeći korak?


Ostavinski postupak
 • Šta dobijate: Prenos nasledstva na osnovu zakona ili na osnovu testamenta, ako ga je ostavitelj ostavio.
 • Zašto je potrebno: Ostavinski postupak je obavezan da bi se utvrdilo ko su naslednici preminulog, koja imovina čini njegovo nasledstvo i koja prava iz nasledstva pripadaju naslednicima, legatima ili drugim licima.
 • Šta se događa ako to ne učinite: Ostaviočevom imovinom se ne može raspolagati dok se postupak nasleđivanja ne okonča.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji, kao i sa kojim preprekama I rizicima će se suočiti tokom postupka i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

327 dana

Troškovi

Administrativni troškovi:

 • Naknada za pribavljanje izvoda iz matične knjige umrlih – 420,00 RSD
 • Naknada za pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih – 420,00 RSD
 • Ukoliko je ostavilac posedovao nepokretnu imovinu – Naknada za pribavljanje izvoda iz lista nepokretnosti: 540,00 RSD po posebnom delu


Koraci

 1. Upoznavanje sa slučajem
 2. Priprema predloga
 3. Podnošenje predloga
 4. Sastavljanje smrtovnice
 5. Ročišta u ostavinskom postupku
 6. Prvostepena odluka
 7. Žalba
 8. Drugostepena odluka

Potrebna dokumentacija

 • Dokument koji dokazuje smrt preminulog:
  • Original izvoda iz Registra umrlih, koji se može dobiti u bilo kojoj opštinskoj kancelariji u Republici Srbiji.
 • Dokumenti koji dokazuju vlasništvo nad imovinom koja predstavlja nasledstvo:
  • Ova dokumentacija može biti sporazum, potvrda o nepokretnosti, sudska odluka ili bilo koji drugi dokument na osnovu kojeg je pokojnik stekao pravo svojine na takvoj imovini.
  • Preporučuje se podnošenje ove dokumentacije zajedno sa predlogom, iako ona nije obavezna i javni beležnik ili sud će u svakom slučaju utvrditi koja imovina predstavlja nasledstvo.
 • Dokumenti koji dokazuju naslednikovo pravo na nasledstvo
  • Original izvoda iz matične knjige rođenih i / ili izvoda iz matične knjige venčanih, koji se može dobiti u bilo kojoj opštinskoj kancelariji u Republici Srbiji.
 • Punomoćje
  • Molimo pogledajte deo Punomoćje u Opštim odredbama.


Obrasci

 • Next to be inclueded

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili

Naslednopravni sporovi - u pogledu činjenica, prava na nasledje ili primene prava
 • Šta dobijate: Stranke su upućene da pokrenu parnicu ili postupak pred upravnim organom, u zavisnosti od konkretnog slučaja, kako bi se nasleđivanje moglo nastaviti.
 • Zašto je potrebno: Određena pitanja mogu nastati kao sporna i ne mogu se rešiti u okviru postupka nasleđivanja, a zatim se suspenduju i stranke se upućuju na parnični postupak.
 • Šta se događa ako to ne učinite: Naslednici rizikuju da izgube prava za koja tvrde da imaju.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

595 dana

Troškovi

Administrativni troškovi:

 • Naknada za pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih – 420,00 RSD
 • Naknada za pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih – 420,00 RSD
 • U slučaju dokazivanja svojine na nepokretnoj imovini – Naknada za pribavljanje izvoda iz lista nepokretnosti: 540,00 RSD po posebnom delu


Koraci

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije
 2. Potvrditi da su svi uslovi ispunjeni
 3. Pripremanje tužbe
 4. Podnošenje tužbe
 5. Prvo ročište
 6. Ročišta
 7. Prvostepena odluka
 8. Žalba
 9. Drugostepena odluka

Potrebna dokumentacija

 • Dokumentacija koja potvrđuje da tužilac ima pravni interes za podnošenje tužbe
 • Dokumentacija koja potvrđuje postojanje činjenice na koju se tužilac poziva odnosno prava koje tužilac tvrdi da ima
 • Lična i identifikaciona dokumenta stranaka
 • Punomoćje


Obrasci

 • Next to be inclueded

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili