Želim da zasnujem radni odnos. Koji su mi papiri potrebni?


Zaključenje ugovora o radu
 • Šta dobijate: Ugovor o radu zaključen između poslodavca i zaposlenog kojim se zasniva radni odnos zajedno sa pravima i obavezama koje proizlaze iz istog.
 • Zašto je potrebno: Ugovor o radu je akt kojim se zasniva radni odnos, a takođe je i akt kojim se uređuje radni odnos i kao takav štiti i poslodavca i zaposlenog.
 • Šta se događa ako to ne učinite: Poslodavac će biti odgovoran inspekciji rada i za moguće poreske obaveze, dok zaposleni neće moći da ostvari svoja prava iz radnog odnosa.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

11 dana

Troškovi

Administrativni troškovi:

Nema troškova


Koraci

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije
 2. Priprema nacrta ugovora o radu
 3. Zaključenje ugovora

Potrebna dokumentacija

 1. Lični dokument zaposlenog
 2. Dokaz o ispunjenosti uslova za rad na određenom radnom mestu u pogledu vrste i nivoa obrazovanja i posebnih znanja i veština
 3. Ovlašćenje poslodavca


Te mplates

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili

Zaključenje ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Šta dobijate: Pisani ugovor koji uključuje vrstu rada van radnog odnosa i vremenski je ograničen na način da ne može trajati duže od 120 radnih dana u kalendarskoj godini.
 • Zašto je potrebno: Da bi se stekla prava i obaveze koje proističu iz takvog angažovanja i da bi se ostvariti.
 • Šta se događa ako to ne učinite: Poslodavac će biti odgovoran inspekciji rada i za moguće poreske obaveze, dok izvršilac posla neće moći da ostvari svoja prava.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

11 dana

Troškovi

Administrativni troškovi:

 • Nema troškova


Koraci

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije
 2. Priprema ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 3. Zaključenje ugovora

Potrebna dokumentacija

 1. Lični dokument izvršioca posla
 2. Dokaz o ispunjenosti uslova za rad na određenim poslovima u pogledu vrste i nivoa obrazovanja i posebnih znanja i veština
 3. Ovlašćenje poslodavca


Obrasci

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili

Zaključenje ugovora o delu
 • Šta dobijate: Oblik rada van radnog odnosa, u skladu sa kojim poslodavac može sa određenim licem da zaključi ugovor o delu za obavljanje određenog posla van delatnosti poslodavca, koji su predmet samostalne izrade ili popravke određene stvari, samostalno obavljanje određenog fizičkog ili intelektualnog posla.
 • Zašto je potrebno: Da bi se stekla prava i obaveze koje proističu iz takvog angažovanja i da bi se ostvariti.
 • Šta se događa ako to ne učinite: Poslodavac će biti odgovoran inspekciji rada i za moguće poreske obaveze, dok izvršilac posla neće moći da ostvari svoja prava.

Klijenti mogu da razumeju koji su zakoni relevantni i važni, ko pokreće postupak i kako se on razvija u detaljnoj, po koracima prezentaciji ispod i konačno, dobiće vezu sa drugim odnosnim pravnim uslugama.


Vremenski okvir

11 dana

Troškovi

Administrativni troškovi:

 • Nema troškova


Koraci

 1. Prikupljanje potrebne dokumentacije
 2. Priprema ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 3. Zaključenje ugovora

Potrebna dokumentacija

 1. Lični dokument izvršioca posla
 2. Dokaz o ispunjenosti uslova za rad na određenim poslovima u pogledu vrste i nivoa obrazovanja i posebnih znanja i veština
 3. Ovlašćenje poslodavca


Obrasci

 • Sledeći koji će biti uključen

Za dalje i detaljnije informacije o gore navedenom, preporučujemo vam da kontaktirate advokata.
Kliknite ovde ako želite da budete povezani sa advokatom.

Prvo se registrujte

Ako ste već registrovani kliknite na Prijavite se da biste nastavili